WA150-5
WA150-5 07/04/2021 75

- Công suất bánh đà : 74 HP /99 Kw - Dung tích gầu : 1.3-1.7 ...

WA200-5
WA200-5 07/04/2021 28

- Công suất bánh đà : 95 HP /127 Kw- Dung tích gầu : 1,7-2.4 ...

WA250-5
WA250-5 25/10/2017 78

- Công suất bánh đà : 101 HP /135 Kw - Dung tích gầu : 1.9~2.7 ...

WA320-5
WA320-5 25/10/2017 75

- Công suất bánh đà : 124 HP /166 Kw - Dung tích gầu : 2.3-3.2 ...

WA380-5
WA380-5 25/10/2017 77

- Công suất bánh đà : 140 HP /187 Kw - Dung tích gầu : 3.1~4.3 ...

WA380-6
WA380-6 25/10/2017 90

- Công suất bánh đà : 143 HP /192 Kw - Dung tích gầu : 2.7-4.0 ...

WA470-5
WA470-5 25/10/2017 117

- Công suất bánh đà : 195 HP /261 Kw - Dung tích gầu : 3.6~5.2 ...

WA500-6R
WA500-6R 25/10/2017 89

- Công suất bánh đà : 266 HP /357 Kw - Dung tích gầu : 4.3-5.6 ...

WA600-6R
WA600-6R 19/10/2017 95

- Công suất bánh đà : 393 HP /527 Kw - Dung tích gầu : 6.4~7.0 ...