Máy xúc Komatsu: WA150-6
Máy xúc Komatsu: WA150-6 07/04/2021 1322

Dung tích gầu : 1.5 m3    Công suất : 74 HP - 99 Kw  ...

Máy xúc Komatsu: WA200-6
Máy xúc Komatsu: WA200-6 07/04/2021 726

Dung tích gầu : 2.0 m3    Công suất : 95 HP - 127 Kw  ...

Máy xúc Komatsu: WA250-6
Máy xúc Komatsu: WA250-6 25/10/2017 1034

Dung tích gầu : 2.5 m3    Công suất: 101 HP - 135 Kw    ...

Máy xúc Komatsu: WA320-6
Máy xúc Komatsu: WA320-6 25/10/2017 902

Dung tích gầu : 2.8 m3      Công suất: 124 HP /166 Kw    ...

Máy xúc Komatsu: WA380-6
Máy xúc Komatsu: WA380-6 25/10/2017 985

Dung tích gầu : 3.3 m3      Công suất: 140 HP - 187 Kw  ...

Máy xúc Komatsu: WA480-6
Máy xúc Komatsu: WA480-6 25/10/2017 1057

Dung tích gầu : 4.9 m3      Công suất: 300 HP - 224 Kw  ...

Máy xúc Komatsu: WA470-6
Máy xúc Komatsu: WA470-6 25/10/2017 983

Dung tích gầu xúc: 4.2 m3  Công suất : 195 HP - 261 Kw    ...

Máy xúc Komatsu:WA500-6
Máy xúc Komatsu:WA500-6 25/10/2017 799

Dung tích gầu : 5.6 m3      Công suất: 266 HP - 357 KW  ...

Máy xúc Komatsu: WA600-6R
Máy xúc Komatsu: WA600-6R 19/10/2017 628

Dung tích gầu : 7.0 m3    Công suất : 393 HP - 527 Kw  ...